Међународни уговори

Листа је ажурна.

 

Ратификовани међународни уговори

 1. Базелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасних материја и њиховом одлагању;
 2. Бечка конвенција о грађанској одговорности за нуклеарне штете;
 3. Бечка конвенција о заштити озонског омотача, са прилозима I i II;
 4. Европска конвенција о заштити археолошке баштине;
 5. Европска конвенција о заштити архитектонског блага;
 6. Европска конвенција о заштити животиња у међународном превозу;
 7. Европска конвенција за заштиту животиња које се узгајају на пољопривредним газдинствима;
 8. Европска конвенција за заштиту животиња за клање;
 9. Југословенско-италијански споразум о сарадњи на заштити вода Јадранског мора и обалних подручја од загађивања;
 10. Кјото протокол;
 11. Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине култуних добара;
 12. Конвенција Међународне организације рада бр. 136 о заштити од опасности тровања бензолом;
 13. Конвенција Међународне организације рада бр.162 о безбедности приликом коришћења азбеста;
 14. Конвенција Међународне организације рада бр. 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној средини;
 15. Конвенција Међународне организације рада бр.148 о заштити радника од професионалних ризика у радној средини, прузрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијама;
 16. Конвенција Међународне организације рада бр. 161 о службама заштите здравља на раду;
 17. Конвенција о биолошкој разноврсности;
 18. Конвенција о физичкој заштити од нуклеарних материјала;
 19. Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне;
 20. Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица;
 21. Конвенција о праву мора;
 22. Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на велике даљине из 1979, о дугорочном финансирању програма сарадње за праћење и процену прекограничног преноса загађујучих материја у ваздуху на велике даљине у Европи (ЕМЕР);
 23. Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима;
 24. Конвенција о раном обавештавању о нуклеарним несрећама;
 25. Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав;
 26. Конвенција о службама медицине рада;
 27. Конвенција о спречавању загађивања мора путем избацивања отпадака;
 28. Конвенција о установљењу европске организације за заштиту биља;
 29. Конвенција о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја, те о њиховом уништавању;
 30. Конвенција о заштити културних добара у случају оружаног сукоба;
 31. Конвенција о заштити од опасности тровања бензолом;
 32. Конвенција о заштити Средоземног мора од загађивања и 2. Протокола;
 33. Међународна конвенција о интервенцији на отвореном мору за случај несреће, која проузрокује или може да проузрокује загађење нафтом;
 34. Међународна конвенција о грађанској одговорности за штету проузроковану загађивањем нафтом;
 35. Међународна конвенција о оснивању Међународног фонда за накнаду штете настале услед загађивања нафтом;
 36. Међународна конвенција о спречавању загађивања мора са бродова;
 37. Међународна конвенција о заштити људског живота на мору;
 38. Међународна конвенција за борбу против сточних заразних болести;
 39. Међународна конвенција о заштити нових биљних сорти;
 40. Монтреалски протокол о супстанцама које остећују озонски омотач;
 41. Оквирна конвенција УН о промени климе, са анексима;
 42. Протокол о посебно заштићеним подручјима Средоземног мора;
 43. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе Руске федерације о сарадњи у области заштите животне средине;
 44. Споразум о рибарству у водама Дунава између Југославије, Румуније, Бугарске и Совјетског Савеза;
 45. Уговор о забрани експеримената са нуклеарним оружјем у атмосфери, космосу и под водом;
 46. Оквирни споразум о сливу реке Саве;
 47. CITES Конвенција о међународном промету угрожених врста флоре и фауне;
 48. Женевске поморске конвенције;
 49. Директиве Европске уније.

Нератификовани међународни уговори

 1. Нератификовани уговори
 2. Конвенције УН