Студент: Дамјан Тубин

Шта је промена климе?

– Промена климе (често и називано ,,Глобално загревање”) је дуготрајна промена климатских фактора у одређеном временском периоду.
– Могуће је посматрати кроз различите временске оквире
– Када се данас говори о климатским променама, говори се о разликама у последњих неколико година

Шта проузрокује промену климе?

 • Људски фактор – сагоревање фосилних горива(burrning fossil fuels), сеча дрвећа(deforestation)
 • Природни фактори – елементарне непогоде (нпр. вулканске ерупције), промена у сунчевој радијацији, померање тектонских плоча…

Утицај климатских промена

 • Глад
 • Болест
 • Природне катастрофе
 • Трошкови
 • Доношење аката

Питања

 1. Да ли су људи уопште свесни климатских промена?
 2. Како промена климе утиче на њих?
 3. Како се адаптирати овим променама?

Свест

 • Човек није у стању да сам, као индивидуа, примети промене у клими на подручју на којем живи
 • С обзиром да људи сами не могу да примете промене у њиховом региону, ову тему треба препустити стручњацима и масовним медијима
 • Упркос реченом, научно је доказано да људи који живе у руралним подручјима, овај проблем сагледавају из сопственог искуства. Самим тим, ову појаву не виде као велики проблем.

Утицај промене климе на човека

 • Директна веза се не може дефинитивно успоставити, али постоје неке импликације да веза постоји
 • Истраживања су доказала везу између топлоте и насиља (кривична дела против живота и тела су много чешћа и пределима у којима је тропска клима или чак у топлијим периодима године)
 • Елементарне непогоде имају негативан утицај на човека у виду повећаног стреса и анксиозности

Адаптирање

 • Адаптирање климатским променама је углавном одраз масовних медија и стручњака из области заштите животне средине. Свакако су главни актер овде медији!
 • Проблем се јавља када се овој теми не посвети довољно велика пажња, што је нарочито код нас случај.

Карактеристике промене климе у регијама Европе

Последице по економију

 • Утицај на пољопривреду – негативне консеквенце на земље којима је пољопривреда један од главних фактора производње
 • Туризам – промена климе може променити токове и дестинације, самим тим одређене земље у којима је туризам кључан и развијен, може имати негативне консеквенце по ту земљу
 • Имовинске штете и повреда инфраструктуре
 • Губитак продуктивности – елементарне непогоде могу негативно утицати на саму продуктивност радника и саму мотивисаност. Такође, у обзир можемо узети и ризике који могу настати приликом ових промена.

Законска решења

 • Према подацима из марта 2017. године постоји 1261 закон који регулише област промене климе у 164 земље (163 + ЕУ).
 • Ови подаци су ограничени на акте на националном нивоу
 • Што се тиче адаптирања климатским променама, законодавна решења усмерена су ка унапређивању, генералном планирању, смањењу ризика, водама, здрављу и сл. Они се узимају у обзир само ако утичу на промену климе.

Европска Унија и њена регулатива

 • Европска унија сарађује са међународном заједницом тако што својим законодавством ,,коригује” законодавства земаља чланица.
 • Циљ ЕУ је да смањи емисије за 30% испод нивоа емисија штетних гасова из 1990. године, под условом да и остале земље имплементирају сличне мере у својим законодавствима, а нарочито најразвијеније земље (нпр. Кина и Индија).
 • Roadmap for transforming the European Union into a competitive low carbon economy by 2050.
 • Climate and Energy Package: 20-20-20
 • Effort Sharing Decision – ETS
 • Promotion of the use of energy from renewable sources